Liña Ética

    Ademais da calidade e rigor na prestación dos nosos servizos profesionais, outra das máximas de NW auditores SLP é a integridade.

 

Na nosa empresa nunca será aceptable unha actitude ou situación na que poidan estar expostos os nosos valores éticos.

 

Para reforzar a nosa cultura de integridade, a nosa firma conta cun Sistema de Información Interno (Canle de Queixas).

 

Esta canle facilita a comunicación de actos contrarios á lei, normativa ou calquera das nosas políticas internas, por parte de calquera dos membros da nosa organización.

 

Pode ser usado por todas as persoas da firma, así como por clientes, contratistas, provedores e calquera outra parte que manteña unha relación comercial coa nosa firma de auditoría.

 

Esta comunicación pódese realizar a través dun sistema de denuncia en liña no seguinte enlace, seleccionando a opción “Tramitar reclamación”:

 
    O idioma que se utiliza para informar dun problema é o castelán. A opción de sitio web está dispoñible as 24 horas do día.

 

A reclamación será xestionada de forma confidencial polo socio responsable neste ámbito, quen determinará a acción inicial máis axeitada, e na medida en que a lei o permita e en consonancia co requisito asumido pola nosa firma de investigar e abordar a conduta denunciada.

 

A Liña Ética está deseñada para tratar só aqueles datos e informacións que sexan verdadeiros, relevantes e necesarios para xestionar e procesar as comunicacións recibidas e, no seu caso, investigar os feitos denunciados. Os datos e informacións non veraces eliminaranse sen máis demora, sen prexuízo da información que puidese conservarse para fundamentar as accións que se poidan incoar como consecuencia de infraccións penais ás que poidan dar lugar informacións probadas como falseiras.

 

As comunicacións realizadas a través da Liña Ética trataranse de acordo coa lexislación de protección de datos aplicable. Podes atopar máis información sobre o tratamento de datos persoais derivados das comunicacións na nosa Política de Privacidade.

 

NW auditores SLP comprométese a que ningunha persoa que denuncie de boa fe un asunto de preocupación en virtude desta política se vexa prexudicada de ningún xeito ao ter enviado o devandito informe, independentemente de que o asunto denunciado sexa finalmente probado ou non.