Servizos Profesionais

Os servizos de auditoría que ofrece NW Auditores poden ter por obxectos, entre outros, os seguintes:

imagen_1_gallego
 1. Contas Anuais no marco do Real Decreto Lexislativo 1/2011, de 1 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Auditoría de Contas.

 1. Auditoría das distintas Administración Públicas e dos seus Organismo Autónomos afectos, no marco das normas da Intervención Xeral do Estado, nos distintos aspecto: Financeira, de Xestión ou de Cumprimento.

 1. Emisión de Informes Especiais nos distintos casos dispostos na lexislación vixente e recollidos nas Normas Técnicas do I.C.A.C.

Os servizos relacionados coa auditoría que ofrece NW Auditores poden ter por obxecto, entre outros, os seguintes::

imagen_2_gallego
 1. Exames independentes de estados que se preparan sobre unha base contable distinta aos principios e normas contables xeralmente aceptados de estados preparados sobre a base de cobros e pagos etc...

 1. Revisións Limitadas de Contas Anuais ou de algunha das distintas masas contables que as forman.

 1. Exames de procedementos acordados.

 1. Exame e verificación de información requirida por Organismos Públicos ou outras entidades.

 1. Exames para a valoración de empresas en operacións de compravenda.

 1. Exame, desenvolvemento e implantación de políticas e métodos de Control Interno.

 1. Exame, desenvolvemento e implantación de políticas de organización empresarial.

 1. Informes de cumprimento de cláusulas nas escrituras de emisión de obrigas en contratos de préstamos, de royalties, etc...

 1. Due Diligence.