Política de Privacidade

Finalidade, destinatarios e exercicio de dereitos

Os datos persoais facilitados a través deste sitio Web, serán recollidos en ficheiros titularidade da empresa coa finalidade de xestionar, administrar e prestarlle os servizos ou facilitarlle os contidos que nos solicite, así como poder ofrecerlle novos servizos e contidos e enviarlle información comercial relacionada coas novidades e promocións da empresa. Os datos obrigatorios de cada formulario, serán identificados como tal, provocando a falta de subministro de dita información ou o subministro de datos incorrectos, que a empresa poda prestarlle os servizos ou contidos que solicite.

O usuario consinte o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas. Así mesmo informamoslle de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante correo electrónico á dirección info@nwauditores.com, identificándose como usuario do sitio Web e concretando a súa solicitude ou ben mediante correo ordinario á dirección anteriormente indicada (domicilio social), aportando fotocopia do D.N.I. ou documento equivalente.

Cookies e arquivos de seguimento

Unha cookie é un pequeno arquivo que se descarga no ordenador, tablet ou smartphone do usuario, coa finalidade de descargar datos e información que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación.

Se desexa obter máis información pode ler a nosa Política de cookies pinche aquí 

Responsabilidades e compromisos do usuario

O usuario garante que é maior de 14 años e que a información facilitada é exacta e veraz, comprometéndose a informar á empresa de calquera modificación da información que se lle solicitara, mediante correo electrónico á dirección [info@nwauditores.com], identificándose como usuario do sitio Web w concretando aqueles datos que foran modificados.

O usuario deberá manter en secreto as claves e códigos de identificación e informar á empresa en caso de perda, subtracción ou acceso non autorizado, á maior brevidade posible, non responsabilizándose a empresa do uso indebido por terceiros non autorizados.

No suposto de que, na execución dos servizos, sexan facilitados á empresa datos de carácter persoal de terceiros, o usuario garante que está facultado lexitimamente para facilitar ditos datos e que procedeu a informar ao interesado da cesión dos seus datos e a solicitar o seu consentimento, responsabilizándose do incumprimento destas obrigas.