Política de Privacidade

Protección de datos persoais segundo o GDPR

 

NW auditores SLP, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa de que os datos persoais recollidos a través dos formularios do Sitio Web: https://nwauditores.com/, están incluídos nos ficheiros automatizados específicos para os usuarios de NW auditores SLP.

 

A finalidade da recollida e tratamento automatizado de datos persoais é manter a relación comercial e realizar actividades de información, formación, asesoramento e outras de NW auditores SLP.

 

Estes datos só serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de cumprir coa finalidade anteriormente indicada.

 

NW auditores SLP adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección. das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos, e derrogando a antiga LOPD, a nova Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD).

 

O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, oposición, rectificación, cancelación, limitación e portabilidade recoñecidos no citado Regulamento (UE). O usuario pode exercer estes dereitos enviando un correo electrónico a: jcanalejas@nwauditores.com ou no enderezo: C/ Bolivia, 4, 4º, CP 15004 – A Coruña (A Coruña).

 

O usuario declara que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando as modificacións a NW auditores SLP.

 
Finalidade do tratamento dos datos persoais:

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?

En NW auditores SLP, trataremos os seus datos persoais recollidos a través do sitio web: https://nwauditores.com/, para os seguintes fins: Prestar os seus servizos de acordo coas necesidades particulares dos clientes, co fin de cumprir os contratos subscritos por este.

 

Lembrámoslle que pode opoñerse ao envío de comunicacións comerciais por calquera medio e en calquera momento, enviando un correo electrónico ao enderezo indicado anteriormente.

 

Os campos destes rexistros deben estar cubertos, sendo imposible acadar os fins indicados se non se facilitan estes datos.

 

Canto tempo se conservan os datos persoais recollidos?

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicite a súa supresión e durante o período polo que poidan xurdir responsabilidades legais polos servizos prestados.

 
Lexitimación:

O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases legais que o lexitiman:

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de NW auditores SLP, cuxos termos e condicións serán postos á súa disposición en todo caso, con carácter previo á posible contratación.

2. Consentimento libre, específico, informado e inequívoco, tal e como lle informamos poñendo á súa disposición esta política de privacidade, que despois da súa lectura, se está de acordo, pode aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como marcando unha casilla facilitada. para este fin.

Se non nos facilitas os teus datos ou o fas de forma incorrecta ou incompleta, non poderemos dar resposta á túa solicitude, imposibilitando totalmente a subministración da información solicitada ou a realización da contratación dos servizos.

 
Destinatarios:

Os datos non serán comunicados a ningún terceiro que non sexa NW auditores SLP, salvo obriga legal.

 
Datos recollidos polos usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos persoais en servidores de hospedaxe compartido, NW auditores SLP non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD.

 
Dereitos de propiedade intelectual https://nwauditores.com/

NW auditores SLP é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual e industrial, “know how” e calquera outro dereito relacionado cos contidos do sitio web

https://nwauditores.com/ e os servizos que nel se ofrecen, así como os programas necesarios para a súa execución e a información relacionada.

 

Non está permitida a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, total ou parcial, do sitio web https://nwauditores.com/ sen o consentimento previo por escrito.

 
Propiedade intelectual do software

O usuario deberá respectar os programas de terceiros que NW auditores SLP pon á súa disposición, aínda que sexan gratuítos e/ou de acceso público.

 

NW auditores SLP ten os dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios para o software.

 

O usuario non adquire ningún dereito ou licenza para o servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin sobre a información técnica para o seguimento do servizo, salvo os dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e só durante a súa duración.

 

Para calquera actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito de NW auditores SLP, quedando prohibido o acceso, modificación, visualización da configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de NW auditores SLP, asumindo a responsabilidade. . civís e penais derivadas de calquera incidencia que poida producirse nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou dolosa da súa parte.

 
Propiedade intelectual do contido aloxado

Uso contrario á lexislación de propiedade intelectual dos servizos prestados por NW auditores SLP e, en particular, de:

1. Uso que sexa contrario ás leis españolas ou que infrinxa dereitos de terceiros.

2. A publicación ou transmisión de calquera contido que, a xuízo de NW auditores SLP, sexa violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.

3. Cracks, números de serie do programa ou calquera outro contido que vulnere os dereitos de propiedade intelectual de terceiros.

4. A recollida e/ou uso de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou en contravención do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

5. O uso do servidor de correo e enderezos de correo electrónico do dominio para enviar correo masivo non desexado.

 

O usuario é responsable do contido da súa páxina web, da información transmitida e almacenada, das ligazóns de hipertexto, das reclamacións de terceiros e das accións legais en materia de propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección dos menores.

 

O usuario é responsable das leis e normativas vixentes e das normas que teñan que ver co funcionamento do servizo en liña, o comercio electrónico, os dereitos de autor, o mantemento da orde pública, así como os principios universais de uso de Internet.

 

O usuario indemnizará a NW auditores SLP polos gastos xerados pola imputación de NW auditores SLP en calquera causa cuxa responsabilidade fose imputable ao usuario, incluídos os honorarios e gastos de defensa xurídica, aínda que se trate de resolución xudicial non firme.

 
Protección da información aloxada

NW auditores SLP realiza copias de seguridade do contido aloxado nos seus servidores, non obstante non se fai responsable da perda ou eliminación accidental de datos por parte dos usuarios. Así mesmo, non garante a substitución total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos puideron ser borrados e/ou modificados durante o período de tempo transcorrido desde a última copia de seguridade.

 

Os servizos ofrecidos, salvo servizos específicos de copia de seguridade, non inclúen a substitución dos contidos gardados nas copias de seguridade realizadas por NW auditores SLP, cando esta perda sexa imputable ao usuario; Neste caso, determinarase unha tarifa en función da complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación por parte do usuario.

 

A substitución dos datos borrados só está incluída no prezo do servizo cando a perda de contido se deba a causas imputables a NW auditores SLP.

 
Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI. NW auditores SLP non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio equivalente de comunicación electrónica que non fosen previamente solicitadas ou autorizadas expresamente polos destinatarios das mesmas.

 

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, NW auditores SLP está autorizada para o envío de comunicacións comerciais relativas a produtos ou servizos de NW auditores SLP similares aos que foron contratados inicialmente co cliente.

 

En todo caso, o usuario, logo de acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle remita máis información comercial a través das canles de Atención ao Cliente.