Aviso Legal

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), o titular do sitio web infórmalle do seguinte:

 

  • Razón social: NW auditores SLP
  • NIF: B15421951
  • Enderezo: C/ Bolivia, 4, 4º, 15004 – A Coruña (A Coruña)

 

Cos límites establecidos pola lei, NW auditores SLP non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións contidas nas súas páxinas web.

 

Os contidos e informacións non vinculan a NW auditores SLP nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento xurídico de ningún tipo xa que se trata meramente dun servizo ofrecido con fins informativos e informativos.

 

As páxinas de Internet de NW auditores SLP poden conter ligazóns a outras páxinas de terceiros que NW auditores SLP non pode controlar. Polo tanto, NW auditores SLP non pode asumir a responsabilidade polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

 

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e demais contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de NW auditores SLP ou dos seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial deberá contar co consentimento expreso de NW auditores SLP.

 

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que NW auditores SLP ofrece a través da páxina web, deberá facilitar algúns datos persoais. En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de datos. informámoslle de que, mediante a cumprimentación destes formularios, os seus datos persoais serán incorporados e serán tratados nos ficheiros de NW auditores SLP co fin de poder prestarlle e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras no sitio web.

 

Así mesmo, informámoslle que terá a posibilidade en calquera momento de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e portabilidade dos seus datos persoais, de xeito gratuíto a través do correo electrónico: jcanalejas@nwauditores.com ou no enderezo : C/ Bolivia, 4, 4º, 15004 – A Coruña (A Coruña).